top of page

THÔNG BÁO HIPAA VỀ THỰC HÀNH QUYỀN RIÊNG TƯ

CẬP NHẬT LẦN CUỐI VÀO NGÀY 01/05/2020


THÔNG BÁO NÀY MÔ TẢ CÁCH THÔNG TIN Y TẾ VỀ BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ VÀ CÁCH BẠN CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN NÀY. VUI LÒNG XEM KỸ.
 

Quyền riêng tư về thông tin y tế của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông báo này mô tả cách Cy Fair Pediatrics có thể sử dụng và tiết lộ hồ sơ y tế và thông tin của bạn để tiến hành điều trị, thanh toán, hoạt động chăm sóc sức khỏe hoặc cho các mục đích khác được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.
 

I. SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Y TẾ CỦA BẠN

Thông tin y tế của bạn bao gồm tất cả các hồ sơ liên quan đến sức khỏe của bạn do phòng khám của chúng tôi tạo ra hoặc chúng tôi nhận được từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.
Sự đối xử– Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ điều trị hoặc liên quan đến điều trị. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn với các nhà cung cấp hoặc nhân viên khác có liên quan đến việc chăm sóc cho bạn.

Thanh toán- Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn để thanh toán cho việc điều trị và các dịch vụ do phòng khám của chúng tôi cung cấp, những thông tin này có thể được lập hóa đơn và thu từ bạn, công ty bảo hiểm hoặc bên thứ ba. Trong một số trường hợp nhất định, việc tiết lộ thông tin của bạn là cần thiết để có được sự chấp thuận trước hoặc xác định tính đủ điều kiện và quyền lợi của bạn từ công ty bảo hiểm của bạn.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe– Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn cho các hoạt động kinh doanh nhằm liên tục cải thiện chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.

Liên lạc– Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn để nhắc bạn về một cuộc hẹn sắp tới hoặc để chuyển tiếp thông báo cho bạn về việc điều trị hoặc chăm sóc y tế của bạn. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin liên lạc như vậy, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản tới địa chỉ được liệt kê trong thông báo này và chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho những mục đích này.

II. SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ ĐƯỢC PHÉP MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin y tế của bạn mà không cần sự đồng ý hoặc ủy quyền cần thiết của bạn, tuân theo tất cả các yêu cầu hoặc giới hạn pháp lý hiện hành. Ví dụ bao gồm những điều sau đây:
Yêu cầu của pháp luật– Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn khi luật pháp liên bang, tiểu bang hoặc địa phương yêu cầu; bao gồm, nhưng không giới hạn ở lệnh của tòa án, trát và trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn.

Lệnh tòa án, tố tụng tư pháp và hành chính- Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn cho các quan chức thực thi pháp luật, giám định viên y tế và nhân viên điều tra, và cho tòa án hoặc thủ tục hành chính, theo yêu cầu của pháp luật hoặc các quy trình pháp lý khác.
Dịch vụ Y tế Công cộng– Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn khi ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tật, thương tích hoặc khuyết tật theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng được pháp luật cho phép tiết lộ thông tin và thông báo cho những người có thể đã tiếp xúc với bệnh truyền nhiễm hoặc có nguy cơ lây lan hoặc mắc bệnh hoặc tình trạng bệnh.

Mục đích nghiên cứu- Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn trong một số trường hợp hạn chế khi việc sử dụng hoặc tiết lộ cho nghiên cứu đã được phê duyệt bởi hội đồng đánh giá thể chế hoặc hội đồng quyền riêng tư và được coi là cần thiết. Các hoạt động giám sát sức khỏe – Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn cho cơ quan giám sát sức khỏe nhằm mục đích kiểm tra, điều tra, thanh tra hoặc cấp phép. Những tiết lộ này là cần thiết đối với một số cơ quan tiểu bang và liên bang để giám sát các hệ thống chăm sóc sức khỏe, các chương trình của chính phủ và việc tuân thủ.

Bồi thường lao động– Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn khi được luật pháp cho phép hoặc yêu cầu liên quan đến bồi thường cho người lao động hoặc các chương trình tương tự khác.
Thông tin không thể nhận dạng cá nhân– Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn nếu tài liệu được hủy nhận dạng thông qua việc xóa các số nhận dạng được chỉ định. Thông tin hủy nhận dạng cá nhân không tiết lộ hoặc xác định bạn là ai.

thông báo– Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của bạn để thông báo cho thành viên gia đình, đại diện cá nhân hoặc bất kỳ người nào được bạn liệt kê trong biểu mẫu bệnh nhân của bạn. Trong trường hợp khẩn cấp, chỉ những thông tin cần thiết cho việc điều trị của bạn sẽ được tiết lộ theo đánh giá chuyên môn của chúng tôi.

III. QUYỀN CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN Y TẾ CỦA BẠN

Bạn có các quyền sau đây đối với thông tin y tế của bạn tại cơ sở của chúng tôi:
Quyền kiểm tra và sao chép- Bạn có quyền kiểm tra và lấy một bản sao thông tin y tế của mình, với một số hạn chế nhất định theo luật cấm truy cập thông tin sức khỏe được bảo vệ hoặc thông tin được tổng hợp với dự đoán hợp lý hoặc để sử dụng trong một vụ kiện dân sự, hình sự hoặc hành chính hoặc tố tụng.
Quyền Sửa đổi - Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi nếu bạn cảm thấy thông tin y tế của mình không chính xác hoặc không đầy đủ.

Quyền yêu cầu hạn chế- Bạn có quyền yêu cầu hạn chế sử dụng và tiết lộ thông tin y tế của mình cho các mục đích điều trị, thanh toán hoặc hoạt động chăm sóc sức khỏe. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi không tiết lộ thông tin sức khỏe của bạn cho các thành viên gia đình hoặc bạn bè, những người có thể tham gia chăm sóc cho bạn hoặc cho các mục đích liên lạc như được mô tả trong Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư này. Yêu cầu của bạn phải bằng văn bản và được gửi đến Cán bộ tuân thủ HIPAA của chúng tôi với địa chỉ được cung cấp được liệt kê bên dưới để khiếu nại hoặc yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải đồng ý với hạn chế được yêu cầu và sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản nếu chúng tôi chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của bạn.
 

IV. SỬA ĐỔI THÔNG BÁO NÀY

Cy Fair Nhi khoa bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản trong Thông báo này bất cứ lúc nào, theo sự cho phép của pháp luật. Bệnh nhân sẽ được cung cấp một bản sao của bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu và có thể nhận được một bản sao của Thông báo hiện tại từ văn phòng của chúng tôi bất cứ lúc nào.
 

V. KHIẾU NẠI

Theo yêu cầu của pháp luật và quy định, chúng tôi phải bảo vệ quyền riêng tư đối với thông tin y tế của bạn và tuân thủ các điều khoản của Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư đang có hiệu lực. Nếu bạn lo ngại rằng quyền riêng tư của mình đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi với thông tin được cung cấp được liệt kê bên dưới. Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ không trả đũa bạn vì đã nộp đơn khiếu nại với chúng tôi hoặc chính phủ.

Để biết thêm thông tin về Thông báo này hoặc các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số 832-688-8946 hoặc 281-894-3100

 

Khiếu nại hoặc yêu cầu nên được gửi đến: Cy Fair Nhi khoa
Attn: Cán bộ tuân thủ HIPAA
3645 Cypress Creek Pkwy, Ste.278

Houston, TX 77068


Thông báo này đã được công bố và có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2 năm 2020

XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN THÔNG BÁO VỀ HÀNH VI RIÊNG

Tôi xác nhận đã nhận được Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư, sau đó là Cy Fair Pediatrics.
Bằng cách ký tên dưới đây, tôi xác nhận rằng tôi đã được cung cấp một bản sao và xem xét Thông báo này.

_______________________________________________

Tên bệnh nhân

_______________________________________________

Chữ ký của bệnh nhân hoặc người đại diện hợp pháp

_______________________________________________

Mối quan hệ của Người đại diện với Bệnh nhân (nếu có)

_________________________

Ngày

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG DƯỚI PDF

bottom of page